เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ห้องพัก/ห้องเช่าส้วมสาธารณะและอาคารบริการน้ำจืด รวมทั้งการรักษาความสะอาดห้องสุขาและอาคารบริการน้ำจืด ให้ปลอดภัย เพียงพอ ป้องกันการระบาดของเชื้อโรค มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯเป็นจำนวนมาก


โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข

โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข