2 กุมภาพันธ์ 55 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข มีการประชุมหารือ แนะแนวทางในการจัดระเบียบภายในสำนักงาน หรือที่เรียกว่า 5ส. เพื่อเสริมสร้างการทำงานที่ดี และเพิ่มการให้บริการมีประสิทธภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ตามนโบายคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชุมหารือ 5ส. เพื่อเสริมสร้างการทำงานที่ดี และเพิ่มการให้บริการมีประสิทธภาพ