เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน" เมื่อวันที่11กันยายน2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มาประชาสัมสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2562 ครั้งที่1" เมื่อวันที่11กันยายน2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2562 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2562 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2562 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2562 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2562

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"Bangsaen Grandprix2019" เมื่อวันที่31สิงหาคม2562 เวลา 11.00 น. พิธีเปิดโครงการบางแสนกรังปรีซ์ ประจำปี 2562 (Bangsaen Grandprix 2019) ณ บริเวณชายหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix2019 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix2019 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix2019 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix2019 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix2019 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix2019

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่3 ประจำปี2562" เมื่อวันที่30สิงหาคม2562 เวลา 08.30 น. ทำพิธีเปิด ณ สนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกฯทั้ง3ท่าน ทั้งนี้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ตัวแทนชุมชน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนพนักงานและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแสนสุขเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่3 ประจำปี2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่3 ประจำปี2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่3 ประจำปี2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่3 ประจำปี2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่3 ประจำปี2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่3 ประจำปี2562

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี" เมื่อวันที่21สิงหาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านสิทธิ หน้าที่ บทบาท และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยมีวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมจินตพัฒน์มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล" เมื่อวันที่20สิงหาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีการทบทวนแผนการขจัดครบน้ำมัน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พิษวิทยาของคราบน้ำมันและหลักความปลอดภัยในการเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และยังมีการฝึกปฏิบัติสวมชุดกำจัดคราบน้ำมัน ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยกู้ชีพทางทะเลฉลามขาวเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่" เมื่อวันที่16สิงหาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกฯทั้ง2ท่าน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายมานะ กลมธเนศ ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการอนามัย เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินการชายหาดปลอดบุหรี่ โดยได้ทดลองให้ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ประกอบการ และหน่วยกู้ชีพทางทะเลฉลามขาวได้สแกนคิวอาร์โคด เพื่อเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลเมื่อพบเห็นผู้สูบบุหรี่บริเวณชายหาดให้กับทางเทศบาลทราบ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ใช้งานได้จริงต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย" เมื่อวันที่16สิงหาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกฯทั้ง2ท่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วน เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแสนสุข และยังมีเจ้าหน้าที่ของกองช่างสุขาภิบาลออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้กับชุมชนโดยรอบศูนย์กำจัดขยะฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการฝึกอบรมดับเพลิง" เมื่อวันที่14สิงหาคม2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนแสนสุขศีกษา นำโดย นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกฯ ทั้งนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฯเพื่อให้ความรู้หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"้โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนเกี่ยวกับการใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ในระบบกำจัดแบบฝังกลบในกองปุ๋ยหมัก" เมื่อวันที่7สิงหาคม2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม1ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณชายหาดบางแสนและหน่วยงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามแนวพระราชดำริของพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" เมื่อวันที่7สิงหาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้ความรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และยังได้มอบถังหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบน้ำและแบบแห้งให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3" เมื่อวันที่5สิงหาคม2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสมชาติ คุณปลื้ม รองประธานสภาฯ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีฯ นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกฯทั้ง3ท่าน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมร่วมกันอย่างพร้อมเพียง

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3