เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ภาพบรรยากาศ โครงการ saensuk big cleaning"เมื่อวันที่23มีนาคม2563 เวลา 08.00 น. นำโดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายกิติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขทั้ง3ท่าน เทศบาลเมืองแสนสุขดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับความอนุเคราะห์ เครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และรถน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ท่านวิทยา คุณปลื้ม ได้ลงพื้นที่ในการดำเนินงาน และได้รับความอนุเคราะห์รถน้ำในการฉีดพ่นจากเทศบาลตำบลเสม็ด เทศบาลตำบลห้วยกะปิ และเทศบาลตำบลเหมือง ซึ่งดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการ Saensuk Cleaning week ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563" เมื่อวันที่14มีนาคม2563 เวลา 08.00 น. ณ อาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีการทำความสะอาดเก็บกวาด ถูพื้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิในการฆ่าเชื้อโรค มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ทุกกอง ทุกชั้น โถงทางเดินและห้องประชุม และรวมไปถึงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อสุขอนามัยในการทำงานให้กับบุคลากรทุกคน รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุขSaensuk Cleaning week ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุขSaensuk Cleaning week ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุขSaensuk Cleaning week ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุขSaensuk Cleaning week ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุขSaensuk Cleaning week ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการชาวแสนสุขร่วมใจ ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางน้ำ" เมื่อวันที่25-26กุมภาพันธ์2563 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ และสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนจิตอาสาฯ จำนวน 100 คน มีความรู้และทักษะในการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางน้ำ พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้จมน้ำ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ รวมถึงสามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ำ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชาวแสนสุขร่วมใจ ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางน้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชาวแสนสุขร่วมใจ ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางน้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชาวแสนสุขร่วมใจ ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางน้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชาวแสนสุขร่วมใจ ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางน้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชาวแสนสุขร่วมใจ ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางน้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชาวแสนสุขร่วมใจ ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางน้ำ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข "สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563" เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจสิบสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร" เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจสิบสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจสิบสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจสิบสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจสิบสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจสิบสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจสิบสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน (พื้นที่แหลมแท่นเขาสามมุข)" เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขทั้ง3ท่าน ร่วมลงนามกับนายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน (พื้นที่แหลมแท่นเขาสามมุข) เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน (พื้นที่แหลมแท่นเขาสามมุข) เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน (พื้นที่แหลมแท่นเขาสามมุข) เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน (พื้นที่แหลมแท่นเขาสามมุข)

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ชมรมผู้สูงอายุแสนสุข" เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขทั้ง3ท่าน โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อน และพิจารณาคัดเลือกประธานชมรมผู้สูงอายุแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ชมรมผู้สูงอายุแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ชมรมผู้สูงอายุแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ชมรมผู้สูงอายุแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ชมรมผู้สูงอายุแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ชมรมผู้สูงอายุแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ชมรมผู้สูงอายุแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2563 โดยมีพิธีปิดเมื่อวันที่30มกราคม2563 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายกิติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ผลการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ดังนี้ 1.รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ได้แก่ ด.ช.ชินภัทร คงมั่น โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 2.รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 3.รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดตาลล้อม 4.รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา 5.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี และมอบถ้วยรางวัลเพื่อเป็นเกียรติให้กับโรงเรียนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ดังนี้ 1.โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 2.โรงเรียนแสนสุขศึกษา

เทศบาลเมืองแสนสุข แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน "รักษ์สุขภาพ" ประจำปี 2563 เมื่อวันที่30มกราคม2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ภายในงานมีบูทกิจกรรม และร้านค้าออกงานมากมาย

เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1 /2563 เมื่อวันที่29มกราคม2563 เวลา 10.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1 /2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1 /2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1 /2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1 /2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1 /2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมประชาคมชุมชนเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563" เมื่อวันที่29มกราคม2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชนเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชนเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชนเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชนเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชนเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชนเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" เมื่อวันที่11มกราคม2563 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขโดยจัดซุ้มกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกสนานมากมาย อาทิ - กิจกรรมตกปลาในขวด - กิจกรรมปาเป้าให้เข้าคู่ - กิจกรรมเพราะเราคู่กัน - กิจกรรมเสียงไหนกันนะ - กิจกรรมจิ๊กซอคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ - กิจกรรมระบายสีปูนพลาสเตอร์ - กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก อาทิ AIS , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี, บริษัทแสนสุขวิชั่น จำกัด, สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรีและคณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา, โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี, มูลนิธิปลาดาวฯ เดอะไทด์รีสอร์ท และโรงแรมในเครือบางแสนกรุ๊ป, หมู่บ้าน Scandinavian Village, คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากน้องๆนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขที่มาร่วมสร้างสีสัน โชว์การแสดงอย่างพร้อมเพรียงอีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63