เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563"เมื่อวันที่10พฤศิจกายน2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นายสมชาติ คุณปลื้ม รองประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ดำเนินการประชุม ณ ณ ห้องประชุมสภา (ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563