เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี" เมื่อวันที่21สิงหาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านสิทธิ หน้าที่ บทบาท และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยมีวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมจินตพัฒน์มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล" เมื่อวันที่20สิงหาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีการทบทวนแผนการขจัดครบน้ำมัน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พิษวิทยาของคราบน้ำมันและหลักความปลอดภัยในการเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และยังมีการฝึกปฏิบัติสวมชุดกำจัดคราบน้ำมัน ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยกู้ชีพทางทะเลฉลามขาวเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่" เมื่อวันที่16สิงหาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกฯทั้ง2ท่าน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายมานะ กลมธเนศ ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการอนามัย เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินการชายหาดปลอดบุหรี่ โดยได้ทดลองให้ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ประกอบการ และหน่วยกู้ชีพทางทะเลฉลามขาวได้สแกนคิวอาร์โคด เพื่อเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลเมื่อพบเห็นผู้สูบบุหรี่บริเวณชายหาดให้กับทางเทศบาลทราบ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ใช้งานได้จริงต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย" เมื่อวันที่16สิงหาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกฯทั้ง2ท่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วน เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแสนสุข และยังมีเจ้าหน้าที่ของกองช่างสุขาภิบาลออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้กับชุมชนโดยรอบศูนย์กำจัดขยะฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการฝึกอบรมดับเพลิง" เมื่อวันที่14สิงหาคม2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนแสนสุขศีกษา นำโดย นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกฯ ทั้งนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฯเพื่อให้ความรู้หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิง

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"้โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนเกี่ยวกับการใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ในระบบกำจัดแบบฝังกลบในกองปุ๋ยหมัก" เมื่อวันที่7สิงหาคม2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม1ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณชายหาดบางแสนและหน่วยงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามแนวพระราชดำริของพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" เมื่อวันที่7สิงหาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้ความรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และยังได้มอบถังหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบน้ำและแบบแห้งให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3" เมื่อวันที่5สิงหาคม2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสมชาติ คุณปลื้ม รองประธานสภาฯ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีฯ นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกฯทั้ง3ท่าน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมร่วมกันอย่างพร้อมเพียง

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแสนสุขคัพ ประจำปี 2562" เมื่อวันที่26กรกฎาคม2562 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โดยได้ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะกีฬาฟุตซอลให้กับเยาวชน และยังก่อให้เกิดความสามัคคีจากการเข้าร่วมแข่งขัน โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ อันดับที่ 3 โรงเรียนวัดตาลล้อม รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนวอนนภา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุข ฟุตซอล แสนสุขคัพ เทศบาลเมืองแสนสุข ฟุตซอล แสนสุขคัพ เทศบาลเมืองแสนสุข ฟุตซอล แสนสุขคัพ เทศบาลเมืองแสนสุข ฟุตซอล แสนสุขคัพ เทศบาลเมืองแสนสุข ฟุตซอล แสนสุขคัพ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน" เมื่อวันที่26กรกฎาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกฯ ทั้งนี้ทางกองสวัสดิการสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในการพัฒนาชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี2562" เมื่อวันที่12กรกฎาคม2562 เวลา 08.00 น. ณ ถนนบริเวณรอบตลาดหนองมน นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกฯทั้ง3ท่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒธรรมอันดีงามและส่งเสริมให้ประชาชนได้ประพฤติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยมีประชาชนและโรงเรียนเข้าร่วมเดินขบวนแห่ ทั้งในเขตเทศบาลฯและนอกเขตเทศบาลฯ และได้แยกย้ายทำเทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการแสนสุขรวมพลัง หยุดยั้งไข้เลือดออก ประจำปี 2562" เมื่อวันที่28มิถุนายน2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ลดอัตราการป่วยและการตายจากโรคไข้เลือดออก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐมาจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก การแสดงจาก จิตอาสา รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา และ อสม. โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก