เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เมื่อวันที่8ตุลาคม2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายสวัส หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายกิติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีทั้ง3ท่าน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนในเขต พร้อมคณะกรรมการพัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเพื่อให้ความเห็นชอบในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(พ.ศ.2561 - 2564)ฉ.7

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมืองประจำปีพ.ศ.2561ครั้งที่2 

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 ประจำปี2561" เมื่อวันที่25กันยายน2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม1ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาในญัตติต่าง ๆ ที่ได้เสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 61 

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี2561" เมื่อวันที่24กันยายน2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาในญัตติต่าง ๆ ที่ได้เสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 61 

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาฯ" เมื่อวันที่18ธันวาคม2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร คณะกรรมการทั้ง2คณะ เป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(พ.ศ.2561- 2564 ) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่6,ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว สำหรับคณะการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่งเทศบาลเมืองแสนสุข ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาเทศบาลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(พ.ศ.2561- 2564 ) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่7 เพื่อนำเสนอในที่ประชุมประชาคมชุมชน,ประชาคมชุมชนเมืองและขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ" เมื่อวันที่18ธันวาคม2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแก่ประชาชน โดยมีอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยาการให้ความรู้

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการส่งเสริมและเพิมประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6" เมื่อวันที่11กันยายน2561 เวลา 11.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นำโดย รองนายกเทศมนตรีทั้ง3ท่าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพให้กับผู้นำชุมชน พร้อมรับฝั่งปัญหาต่างๆจากประชาชนในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิมประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิมประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิมประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิมประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิมประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบรูณาการ"โครงการแสนสุขปลอดขยะ ประจำปี2561" เมื่อวันที่4กันยายน2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้องเพื่อลดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขปลอดขยะ ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขปลอดขยะ ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขปลอดขยะ ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขปลอดขยะ ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขปลอดขยะ ประจำปี2561

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2561" เมื่อวันที่4กันยายน2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาในญัตติต่าง ๆ ที่ได้เสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 61

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี2561" เมื่อวันที่21สิงหาคม2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีภายในเขตเทศบาลฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2561" เมื่อวันที่14สิงหาคม2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 61 

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการโครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เมื่อวันที่8สิงหาคม2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบีเอ็มซี พลัส มาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์กำจัดขยะรวมไปถึงพนักงานของเทศบาลเมืองแสนสุขที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้กับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการโครงการพัฒนาคลองบางโปรง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่7สิงหาคม2561 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาวัดบางเป้ง นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงานกองงานต่างๆ คณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา จิตอาสาจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามมุกคริสเตียน ศูนย์ยุทธศาสตร์กองทัพไทยฯ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน มณฑลทหารบกที่ 14 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง