เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563"เมื่อวันที่27สิงหาคม2563 เวลา 09.00 น. นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ"เมื่อวันที่24 สิงหาคม2563 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อสรุปผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2563"เมื่อวันที่24 สิงหาคม2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว"เมื่อวันที่21สิงหาคม2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี มาบรรยายในหัวข้อ ความรู้ในสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และให้สังคม ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ และมีการทำกิจกรรมกลุ่ม "การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว" โดยวิทยากรกลุ่ม นายสมเกียรติ จันทร์อารักษ์ และคณะสภาเทศบาลเมืองแสนสุข จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมอบรมเชิงบรรยายให้ความรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค (GIS online platform) แก่คณะกรรมการเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(Surveillance and Rapid Response team : SRRT)"เมื่อวันที่17สิงหาคม2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยได้รับเกียรติวิทยากร คุณธีรยุทธ ก่ำสีดา นักกีฏวิทยา จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 6.3 ระยอง มาบรรยายให้ความรู้

เทศบาลเมืองแสนสุข GIS online platform เทศบาลเมืองแสนสุข GIS online platform เทศบาลเมืองแสนสุข GIS online platform เทศบาลเมืองแสนสุข GIS online platform เทศบาลเมืองแสนสุข GIS online platform

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"จัดอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปี 2563"เมื่อวันที่17สิงหาคม2563 เวลา 10.00 น. นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ณ ศูนย์พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาล รวมไปถึงการจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นทางด้วยการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563"เมื่อวันที่14สิงหาคม2563 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลเมืองแสนสุข จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมประชาคมเมือง"เมื่อวันที่29กรกฎาคม2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขทั้ง3ท่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเป็นการคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมประชาคมชุมชน3"ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการพัฒนาฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ"วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายกิติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุขทั้ง2ท่าน พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลฯ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สังกัด สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง และเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หลังขุดลอกล่องน้ำคลองบางโปรง เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และส่งเสริมการประกอบอาชีพประมง

เทศบาลเมืองแสนสุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563"เมื่อวันที่26มิถุนายน2563 เวลา 09.00 น. นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัตนาฯ ครั้งที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัตนาฯ ครั้งที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัตนาฯ ครั้งที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัตนาฯ ครั้งที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัตนาฯ ครั้งที่3

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข "เมื่อวันที่24มิถุนายน2563 เวลา 14.00 น. นำโดย นายไพศาล ศรีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ