เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแสนสุขคัพ ประจำปี 2562" เมื่อวันที่26กรกฎาคม2562 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โดยได้ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะกีฬาฟุตซอลให้กับเยาวชน และยังก่อให้เกิดความสามัคคีจากการเข้าร่วมแข่งขัน โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ อันดับที่ 3 โรงเรียนวัดตาลล้อม รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนวอนนภา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุข ฟุตซอล แสนสุขคัพ เทศบาลเมืองแสนสุข ฟุตซอล แสนสุขคัพ เทศบาลเมืองแสนสุข ฟุตซอล แสนสุขคัพ เทศบาลเมืองแสนสุข ฟุตซอล แสนสุขคัพ เทศบาลเมืองแสนสุข ฟุตซอล แสนสุขคัพ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน" เมื่อวันที่26กรกฎาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกฯ ทั้งนี้ทางกองสวัสดิการสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในการพัฒนาชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี2562" เมื่อวันที่12กรกฎาคม2562 เวลา 08.00 น. ณ ถนนบริเวณรอบตลาดหนองมน นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกฯทั้ง3ท่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒธรรมอันดีงามและส่งเสริมให้ประชาชนได้ประพฤติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยมีประชาชนและโรงเรียนเข้าร่วมเดินขบวนแห่ ทั้งในเขตเทศบาลฯและนอกเขตเทศบาลฯ และได้แยกย้ายทำเทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการแสนสุขรวมพลัง หยุดยั้งไข้เลือดออก ประจำปี 2562" เมื่อวันที่28มิถุนายน2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ลดอัตราการป่วยและการตายจากโรคไข้เลือดออก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐมาจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก การแสดงจาก จิตอาสา รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา และ อสม. โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"เมื่อวันที่29พฤษภาคม2562 เวลา 09.00 น. นำโดย นายนรินทร บุญฉ่ำ รองปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับ พนักงานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และสมาชิกอปพร. โดยแบ่งหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้ 1.ระบบบัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุ และการช่วยเหลือกู้ภัยอาคารสูง 2.ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางสูง การฝึกการใช้เชือกกู้ภัย ฝึกปฏิบัติการใช้หัวฉีดดับเพลิง ฝึกการใช้ชุดผจญเพลิงในอาคาร ฝึกการใช้เครื่องช่วยหายใจ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกู้ภัยอาคารสูงโดยจำลองสถานการณ์

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2562" เมื่อวันที่21พฤษภาคม2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 62 

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมประชาคมเมืองครั้งที่2/2562" เมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกฯทั้ง3ท่าน เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ซักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พร้อมรับทราบปัญหาความต้องการ และปิดท้ายด้วยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564)เพิ่มเติม ฉ.10 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564)เปลี่ยนแปลง ฉ.10

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง 2/562 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง 2/562 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง 2/562 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง 2/562 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง 2/562 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง 2/562 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง 2/562 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง 2/562 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง 2/562 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง 2/562

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 และ พรบ.ควบคุมผลิคภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2562" เมื่อวันที่2พฤษภาคม2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายกมลนัทธ์ เจนวาณิชยานนท์ ปลัดเทศบาลฯ โดยทำกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินการชายหาดปลอดบุหรี่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี และวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ 6 จังหวัดชลบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมความรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมความรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมความรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมความรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมความรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ  

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" เมื่อวันที่2พฤษภาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีฯ นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกฯทั้ง3ท่าน โดยทำกิจกรรมกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองบางโปรง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจิตอาสาจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อสม. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน สถานีตำรวจภูธรแสนสุข ตัวแทนจากหน่วยงานเอกชน นักศึกษาวิชาทหารจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกที่ 14 ร.ร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ และ ร.ร.แสนสุข และนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจาก เทศบาลเมืองอ่างศิลา และ อบจ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"สัปดาห์แสนสุขสะอาด" เมื่อวันที่19เมษายน2562 เวลา 08.00 น. ณ ถนนเลียบชายหาดบางแสน โดยจัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดบริเวณถนนบางแสนสาย 1 ตั้งแต่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว – โรงแรมเอสทู

เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"งานประเพณีวันไหลบางแสน2562" เมื่อวันที่16และ17เมษายน2562 เวลา 07.00 น. ณ ชายหาดบางแสน ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน การแข่งขันการละเล่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันสะบ้า การแข่งขันช่วงรำการแข่งขันวิ่งเปรี้ยว การแข่งขันชักเย่อ การแข่งขันแกะหอยนางรม การแข่งขันมวยทะเล การแข่งขันวิ่งสามขา และการวิ่งผลัดข้าวหลาม

เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62 เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหล62

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562" เมื่อวันที่29มีนาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ทั้งนี้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ และมีการชี้แจงรายละเอียดในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดสิงห์บุรี อีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562