เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการ รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ประจำปี 2562" เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นจากโรคตา และสูญเสียการได้ยินจากโรคหู โดยจัดกิจกรรม ในวันที่ 14 และ 18 กุมภาพันธ์ 2562

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการ รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการ รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการ รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการ รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการ รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการ รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2562" เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 62

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมกับทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข ตามโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" ประจำปี 2562" เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2562 เวลา 08.00 น. ณ อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองแสนสุข ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กีฬาเยาวชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด" เมื่อวันที่30มกราคม2562 เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬา เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย และจิตใจ ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งในรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ร.ร. แสนสุขศึกษา และในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ร.ร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมประชาคมเมือง ปีพ.ศ.2562" เมื่อวันที่28มกราคม2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุขจัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากประชาชนในชุมชนต่าง และยังมีวิทยากรจาก สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดชลบุรีมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นด้วย และปิดท้ายด้วยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564)เพิ่มเติม ฉ.8 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564)เปลี่ยนแปลง ฉ.8

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด" เมื่อวันที่25มกราคม2562 เวลา 07.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์แหลมแท่น นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน และนักเรียนจากโรงเรียนภายในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อร่วมกันทำความสะอาดลานอเนกประสงค์แหลมแท่นทั้ง3ลาน รวมทั้งถนนบริเวณโดยรอบ

เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมประชาคมชุมชน" เมื่อวันที่22-24มกราคม2562 เวลา 09.00 น. นำโดย นายกิตติไชย คุณปลื้ม นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขทั้ง3เขต ภายในงานมีการเชิญวิทยากรจาก กกต.มาให้ความรู้เรื่องกับการเลือกตั้ง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่ง พ.ศ.2561-พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉ.8

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการ"ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" เมื่อวันที่18มกราคม2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีฯทั้ง2ท่าน เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้นำชุมชน รวมไปถึงรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/62

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการ"ประชุมคณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/62" เมื่อวันที่14มกราคม2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายกมล เจนวาณิชยานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาโครงการเพิ่มเติมลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/62

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562" เมื่อวันที่12มกราคม2562 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาในร่ม นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยภายในงานมีการแสดงของเด็กๆ และเล่นเกมแจกของรางวัลอีกมากมาย

เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562" เมื่อวันที่10มกราคม2562 เวลา 08.00 น. นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข ผู้แทนชุมชน เริ่มขบวนพาเหรดบริเวณวงเวียนบางแสนมุ่งสู่อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาล ม.บูรพา โดยมีหน่วยงานจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมเดินพาเหรดในครั้งนี้

เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" เมื่อวันที่9มกราคม2562 เวลา 08.30 น. นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข ผู้แทนชุมชน เครือข่ายจิตอาสาจาก บมจ ซีพีออลล์ และนักเรียนจาก ร.ร.อนุบาลวัดกลางดอน เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง นอกจากนี้ยังการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสมัครเป็นสมาชิก อถล. เทศบาลเมืองแสนสุขอีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก