ชื่อโครงการ

วันประกาศ

จำนวนการเข้าชม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนแสนสุข ซอย ๓ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ใกล้บ้านเลขที่ ๑๑๖/๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ดินอาคารจอดรถยนต์ อาคารจัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ และศูนย์บริหารจัดการด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณถนนบางแสนสาย ๑ (ใกล้อาคาร เทศกิจ ซอย ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณถนนบางแสนสาย ๑ ใกล้บ้านพัก รับรองแหลมแท่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและระบบระบายน้ำบริเวณถนนบางแสนล่าง (ซอยนทีทิพย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรางระบายน้ำถนนบางแสนล่าง (ร้านจริน ทร์ถึงเดอะบลูคอนโด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนสุขุมวิท ซอย ๑๖ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนบางแสน - อ่างศิลา ซอย ๑ (ใกล้บ้านเลขที่ ๓๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสุขุมวิท ซอย ๑๔ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณถนนบางแสนสาย ๑ (ใกล้อาคาร เทศกิจ ซอย ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์บริเวณลานอเนกประสงค์แหลม แท่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุ ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๖๐๐ ใบ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการปรับปรุงสะพานลอยและเกาะกลางถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนบางแสนสาย ๒ (ข้างหอพักพัชรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการบางแสนฮาล์ฟมาราธอน BANGSAEN ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน ๙๖๖ ชุด ใน เขตเทศบาล ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน ๙๖๖ ชุด ใน เขตเทศบาล ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์บริหารจัดการด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน ๙๖๖ ชุด ใน เขตเทศบาล ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย บริเวณโรง ปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และบริเวณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ จำนวน ๓ คน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสาธารณะหาดบางแสนล่าง (ลานม้าน้ำ) บริเวณโรงจอดรถยนต์และเก็บพัสดุกองช่าง จำนวน ๒ คน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาศีกยภาพผู้ สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน ๒ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขและ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน ๒ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังเก่า-หลังใหม่) อาคารอเนกประสงค์ โรงเก็บพัสดุและห้อง สุขาชาย-หญิง จำนวน ๖ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ราคากลางของงานจ้าง

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลัง เก่า-หลังใหม่) อาคารอเนกประสงค์ โรงเก็บพัสดุและห้องสุขาชาย-หญิง จำนวน ๖ คน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน ๙๖๖ ชุด ใน เขตเทศบาล ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณถนนบางแสนสาย ๑ ใกล้แสน สบายบังกะโล (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมือง แสนสุข จำนวน ๓ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนบางแสน-อ่างศิลา ซอย ๑ (ใกล้บ้านเลขที่ ๓๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแสนสุข-บางพระ (บริเวณแยกไฟแดงเลี่ยงเมือง หนองมน-ทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบางแสน - อ่างศิลา (สะพานคลองบาง โปรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนลงหาดบางแสน ซอย ๑๔ (ใกล้กานต์ชนิด เพลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน และซอยต่างๆ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ พร้อมเข้าดำเนินการติดตั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ (หมู่บ้านหนองมน วิลล่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ใกล้บ้านเลขที่ ๗๔) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนและระบบระบายน้ำ (หมู่บ้านหนองมนวิลล่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนในการบริหารจัดการฯระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนในการบริหารจัดการฯระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)