ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๘,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

๑. ลู่วิ่งไฟฟ้า

จำนวน

4 เครื่อง

๒. เครื่องจักรยานนั่งตรงแบบจานปั่น

จำนวน

2 เครื่อง

๓. เครื่องพายกรรเชียง แบบปรับความฝืดแม่เหล็กฯ

จำนวน

2 เครื่อง

๔. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อไหล่

จำนวน

1 เครื่อง

๕. เครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

จำนวน

2 เครื่อง

๖. เครื่องฝึกต้นขาด้านในและด้านนอก

จำนวน

1 เครื่อง

๗. ม้านอนบาร์เบลแบบราบ

จำนวน

1 เครื่อง

๘. อุปกรณ์ฝึกบาร์โหน - บาร์ดัน

จำนวน

2 เครื่อง

๙. แท่นชกมวยแบบฐานตั้ง

จำนวน

2 ชุด

๑๐. นวมชกมวย แบบฐานตั้ง

จำนวน

2 คู่

๑๑. แบ๊กชกมวย

จำนวน

2 คู่

๑๒. แผ่นยางปูพื้นห้องฟิตเนตพร้อมติดตั้ง

จำนวน

44 ตร.เมตร

๑๓. ชุดดัมเบลหุ้มยาง ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒-๒๐ กก

จำนวน

1 ชุด

๑๔. แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๑.๒๕ กิโลกรัม

จำนวน

2 แผ่น

๑๕. แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๒.๕ กิโลกรัม

จำนวน

2 แผ่น

๑๖. แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๕ กิโลกรัม

จำนวน

2 แผ่น

๑๗. แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๑๐ กิโลกรัม

จำนวน

2 แผ่น

๑๘. แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๑๕ กิโลกรัม

จำนวน

2 แผ่น

๑๙. แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม

จำนวน

2 แผ่น

๒๐. แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๒๕ กิโลกรัม

จำนวน

2 แผ่น

๒๑. กระจกเงาพร้อมติดตั้ง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๕ x ๓.๖ ตร.เมตร

จำนวน

1 ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. มีความสามารถตามกฎหมาย
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
  6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
  7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.


ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สวัสดิ์ หอมปลื้ม

(สวัสดิ์ หอมปลื้ม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ

ขอบเขตงาน TOR 1

โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY

ขอบเขตงาน TOR 2

โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY

ขอบเขตงาน TOR 3

โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY

ขอบเขตงาน TOR 4

โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY

ขอบเขตงาน TOR 5

โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY

ราคากลาง

โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY