ประกวดราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๓,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. กรวยจราจรสีส้ทขนาด ๘๐ ซม. ฐานกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. ติดแถบสะท้อนแสงแบบเอ็นจิเนียเกรด ๒ แถบ พร้อมพิมพ์ข้อความ สภ.แสนสุข สนับสนุนโดยเทศบาลเมืองแสนสุข

จำนวน

200 อัน

๒. กรวยจราจรสีส้มขนาด ๘๐ ซม. ฐานกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. ติดแถบสะท้อนแสงแบบเอ็นจิเนียริ่งเกรด ๒ แถบ พร้อมพิมพ์ข้อความ เทศบาลเมืองแสนสุข

จำนวน

200 อัน

๓. แผงกั้นจราจร สีขาว-แดง (ไม่มีล้อ) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ท่อเหล็กกรอบนอกหนาไม่น้อยกว่า ๑.๔ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ หุน สีแดง (ตามรายการแนบท้าย)

จำนวน

200 แผง/blister

๔. แผงกันจราจร สีขาว-ดำ (ไม่มีล้อ) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ท่อเหล็กกรอบนอกหนาไม่น้อยกว่า ๑.๔ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ หุน สีดำ (ตามรายการแนบท้าย)

จำนวน

200 แผง/blister

๕. แผงกั้นจราจร สีขาว-แดง (มีล้อ) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ท่อเหล็กกรอบนอกหนาไม่น้อยกว่า ๑.๔ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ หุน สีแดง (ตามรายการแนบท้าย)

จำนวน

10 แผง/blister

๖. แผงกั้นจราจร สีขาว-ดำ (มีล้อ) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ท่อเหล็กกรอบนอกหนาไม่น้อยกว่า ๑.๔ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ หุน สีดำ (ตามรายการแนบท้ายนี้)

จำนวน

15 แผง/blister

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. มีความสามารถตามกฎหมาย
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
  6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
  7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.


ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สวัสดิ์ หอมปลื้ม

(สวัสดิ์ หอมปลื้ม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ

ขอบเขตงาน TOR 1

โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY

ขอบเขตงาน TOR 2

โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY

ขอบเขตงาน TOR 3

โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY

ขอบเขตงาน TOR 4

โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY

ขอบเขตงาน TOR 5

โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY

ราคากลาง

โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY