ชื่อโครงการ

วันประกาศ

จำนวนการเข้าชม

ประกวดราคาจ้างโครงการบางแสนฮาล์ฟมาราธอน (BANGSAEN ๒๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแสนสุข - บางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำชาย/หญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

จ้างออกแบบโครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมดำเนินการด้านอาคารและสาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองแสนสุข โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิงในอาคารและเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานปลาหาดบางแสนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนแสนสุข-บางพระ (เข้าสุสานสว่างผล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานปลาหาดบางเสนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางออกกำลังกาย บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซอยเชื่อมถนนข้าวหลาม (ใกล้บ้านเลขที่ ๒๙/๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ ซอย ๑ (ใกล้บ้านเลขที่ ๗/๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ ใกล้บ้านเลขที่ ๓๐๙/๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ใกล้บ้านเลขที่ ๒๒๕/๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแผงกั้นยืดพับสแตนเลสบริเวณชายหาดบางแสน พร้อมติดตั้งบริเวณชายหาดบางแสน จำนวน ๑๕ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ชนิด ๔ ล้อ (แบบ ๔X๔) เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา 1 ซอย 1 (ใกล้บ้านเลขที่ 9/10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสุขุมวิท ซอย 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนบางแสนสาย 4 ใต้ ใกล้บ้านเลขที่ 61/84 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา 2 ซอย 8 (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ ซอย 2 (ใกล้บ้านเลขที่ 49) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ชนิด LED 225W. บริเวณบนสะพานถนนข้าวหลามข้ามถนนมิตรสัมพันธ์ และ สะพานถนนข้าวหลามข้ามถนนสุขุมวิท ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ ซอย ๒ (ใกล้บ้านเลขที่ ๕๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)