ชื่อโครงการ

วันประกาศ

จำนวนการเข้าชม

ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการบางแสนฮาล์ฟมาราธอน BANGSAEN ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน ๙๖๖ ชุด ใน เขตเทศบาล ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน ๙๖๖ ชุด ใน เขตเทศบาล ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์บริหารจัดการด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน ๙๖๖ ชุด ใน เขตเทศบาล ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย บริเวณโรง ปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และบริเวณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ จำนวน ๓ คน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสาธารณะหาดบางแสนล่าง (ลานม้าน้ำ) บริเวณโรงจอดรถยนต์และเก็บพัสดุกองช่าง จำนวน ๒ คน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาศีกยภาพผู้ สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน ๒ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขและ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน ๒ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังเก่า-หลังใหม่) อาคารอเนกประสงค์ โรงเก็บพัสดุและห้อง สุขาชาย-หญิง จำนวน ๖ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ราคากลางของงานจ้าง

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลัง เก่า-หลังใหม่) อาคารอเนกประสงค์ โรงเก็บพัสดุและห้องสุขาชาย-หญิง จำนวน ๖ คน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน ๙๖๖ ชุด ใน เขตเทศบาล ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณถนนบางแสนสาย ๑ ใกล้แสน สบายบังกะโล (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมือง แสนสุข จำนวน ๓ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนบางแสน-อ่างศิลา ซอย ๑ (ใกล้บ้านเลขที่ ๓๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแสนสุข-บางพระ (บริเวณแยกไฟแดงเลี่ยงเมือง หนองมน-ทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบางแสน - อ่างศิลา (สะพานคลองบาง โปรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนลงหาดบางแสน ซอย ๑๔ (ใกล้กานต์ชนิด เพลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน และซอยต่างๆ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ พร้อมเข้าดำเนินการติดตั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ (หมู่บ้านหนองมน วิลล่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ใกล้บ้านเลขที่ ๗๔) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนและระบบระบายน้ำ (หมู่บ้านหนองมนวิลล่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนในการบริหารจัดการฯระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนในการบริหารจัดการฯระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ใกล้บ้านเลขที่ ๑๕๘/๑๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมทางเข้าวัดแสนสุข (ใกล้บ้านเลขที่ ๔๕/๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (แยกสามท่อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ใกล้บ้านเลขที่ ๒๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน (ใหม่) เทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)