ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ผลการคัดเลือกคนดีศรีแสนสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ดําเนินการโครงการคนดีศรีแสนสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แบบอย่างการปฏิบัติตนที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน เป็นการยกย่อง เชิดชูบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี ประกาศเกียรติคุณผู้กระทําความดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและสังคม และเพื่อบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สร้างขวัญกําลังใจ ตลอดจนปลูกจิตสํานึก และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีแบบอย่างที่ดีและมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษา และ ส่งเสริมคนดี

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินคนดีศรีแสนสุข ได้พิจารณาตัดสินคนดีศรีแสนสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 จึงขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีแสนสุข ประจําปี พ.ศ.2565 ดังนี้
เขต 1 นายสันติภาพ พิพัฒน์ ชุมชนบ้านเหมือง
เขต 2 นางจุฑามาศ ปรารมภ์ ชุมชนท้ายตลาด
เขต 3 นางนุชนาถ ปกป้อง ชุมชนวัดแสนสุข