ห้ามเด็ดขาด เล่นพลุ ขายพลุ บริเวณหาดบางแสน ฝ่าฝืนถูกดำเนินคดี

ห้ามเด็ดขาด เล่นพลุ ขายพลุ บริเวณหาดบางแสน ฝ่าฝืนถูกดำเนินคดี

ผู้ขาย ขายพลุ ขายดอกไม้เพลิง โดยไม่ได้รับอนุญาต
มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้เล่น…ก็ต้องระวัง
- กรณีเกิดอุบัติภัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ หรือการระเบิดของดอกไม้เพลิงจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท ตาม ป.อาญา ม. 220 นอกจากนี้คุณยังต้องชดใช้ค่าเสียหายในทางละเมิดอีกชั้นด้วย
- และหากเศษของพลุหรือดอกไม้ไฟทำให้ทางสาธารณะหรือสถานที่สกปรก คุณก็ต้องรับโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
- ยังมีข้อหาทำให้เกิดเสียงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

สภ.แสนสุข สั่งดำเนินคดีทุกข้อหา ปรับในอัตราสูงสุด

"สร้างแนวคิดใหม่ หยุดจุด/ขายพลุ เพื่อความปลอดภัย"