ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ได้กำหนดให้มีการเลือกกรรมการชุมชนแทนคณะกรรมการชุมชนชุดเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ทั้ง 25 ชุมชน

ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 8 เมษายน 2565

- ช่วงเช้า ลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิ เวลา 09.00 - 10.30 น.

- ช่วงบ่าย ลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิ เวลา 13.00 - 14.30 น.

กำหนดการเลือกกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ทั้ง 25 ชุมชน มีรายละเอียดดังนี้