กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชมรมอาสาสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนเวลา 09.00 น. - 14.00 น. วันและสถานที่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้