ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2565

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งแรก ประจําปี พ.ศ.2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ได้กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกประจําปี พ.ศ.2565 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 2 มีนาคม 2565 นั้น


เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 24 วรรคสอง กําหนดว่า ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กําหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้าฟังการประชุมด้วย


ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. โดยสามารถเข้าฟังและชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตามวัน และเวลาดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ