ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 2 มีนาคม 2565 นั้น


เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 24 วรรคสอง กำหนดว่า ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้าฟังการประชุมด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยสามารถเข้าฟังและชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตามวัน และเวลาดังกล่าว


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ