เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อคัดเลือกเป็นคนดีศรีแสนสุข ประจำปี พ.ศ.2567

                  ▶️ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ดำเนินการโครงการคนดีศรีแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แบบอย่างการปฏิบัติตนที่ดีให้ปรากฎแก่สาธารณชน เป็นการยกย่อง เชิดชูบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี ประกาศเกียรติคุณผู้กระทำความดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและสังคม และเพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนปลูกจิตสำนึก กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีแบบอย่างที่ดีและมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาและส่งเสริมคนดี✨

                  ⏩️ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อคัดเลือกเป็นคนดีศรีแสนสุข ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติ และส่งประวัติ ผลงาน พร้อมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ คนดีศรีแสนสุขฯ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทร 0 - 3819- 3582☎️