ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสิ้นอายุ ปีงบประมาณ 2567

          ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข มีหน้าที่ ดูแล ควบคุม กำกับและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 41 มาตรา 55 โดยเทศบาลเมืองแสนสุขกำหนดให้มีการยื่นขออนุญาตประกอบการจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ขยายเวลาการต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567 พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือแจ้งเตือน ให้ยื่นขออนุญาตประกอบการ นั้น

         เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบแล้ว ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสิ้นอายุ จำนวน 16 ราย ดังเอกสารที่ปรากฎด้านล่างนี้