ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

          ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2567 ไว้แล้วนั้น

          เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 24 วรรคสอง กำหนดว่าให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้าฟังการประชุมด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. โดยสามารถชมการายทอดสดได้ที่ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตามวัน และเวลาดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน