ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

                 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ไว้แล้วนั้น

                 เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๔      วรรคสอง กำหนดว่าให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้าฟังการประชุมด้วย ดังนั้น

                 จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.    โดยสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี ตามวัน และเวลาดังกล่าว

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน