ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 10 ข้อ 109 - 110   เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ทราบโดยทั่วกัน