อัตราค่าปรับการทำบัตรประชาชนใหม่ กรณีบัตรประชาชนเดิมหมดอายุ

ประชาสัมพันธ์📣📣อัตราค่าปรับการทำบัตรประชาชนใหม่ กรณีบัตรประชาชนเดิมหมดอายุ

📍 เมื่อบัตรประชาชนเดิมหมดอายุ สามารถทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หรือ ก่อนหมดอายุ 60 วัน (ไม่เสียค่าปรับ)

📍 หากพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ เสียค่าปรับ 50 บาท

*ค่าปรับรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น*

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานทะเบียนราษฎร เบอร์โทร 038 193 518 9