ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำคู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และวิดิโอ โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารตามนี้

ไฟล์คู่มือ

สื่อวีดิทัศน์ (e-Leaning)