รายงานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ

                       ตามที่  เทศบาลเมืองแสนสุข มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารและสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข  ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 65 และพระราชบัญญัติสุสานและฌาปณสถาน พ.ศ. 2528 มาตรา 11 รวมทั้งออกใบอนุญาตฯและหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร และจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2566 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2566 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2566  และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข  เรื่อง สุสานและฌาปณสถาน พ.ศ. 2566 นั้น

                       ในการนี้ ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฯและใบอนุญาตฯประกอบการค้า  ประจำเดือน พฤศจิการยน  2566 พร้อมทั้งจัดทำรายงานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างฯ ดังนี้