โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข ดำเนินโครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเผยแพร่การป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างเกราะป้องกันของเยาวชน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  ซึ่งจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
จำนวน 120 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายภาณุ ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม นางมณฑิรา จรรยาภรณ์พงษ์
หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้จัดการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรคุณนววรรณ ศิริพรหมรังสี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน และและสถานการณ์ยาเสพติด
ในระดับพื้นที่ ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดในโรงเรียน ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด💉💉

⏩️ นอกจากนี้ได้แบ่งผู้เข้าร่วมการอบรม ทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

📍กลุ่มที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดต่อตนเอง และผู้อื่น ฝึกทักษะการสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด

📍กลุ่มที่ 2 กิจกรรมฝึกความรู้ทักษะเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวังและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกันการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ในสถานศึกษา การแจ้งข่าวเบาะแสยาเสพติด บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่เหมาะสม ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตนเอง ในครอบครัว โรงเรียน
และในชุมชน เพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด

📍กลุ่มที่ 3 พิษภัยยาเสพติด ภาวะโรคสมองติดยา และวิธีหลีกเลี่ยงป้องกันภาวะการเสพซ้ำ (Relapse Prevention) กระบวนการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ ผู้เสพ
ผู้ติดสารเสพติด

📍กลุ่มที่ 4 องค์ประกอบ กระบวนการและขั้นตอนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน