ระเบียบการและใบสมัครร่วมการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน พ.ศ. 2566

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ใบสมัครประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน พ.ศ. 2566 (ประเภท ก ข ค ง จ)

ใบสมัครก่อประติมากรรมทรายวันไหลบางแสน พ.ศ. 2566 (ประเภท ฉ ศิลปะร่วมสมัย)

ระเบียบการก่อพระทราบวันไหล พ.ศ. 2566 (ประเภท ก ข ค ง จ)

ระเบียบการก่อประติมากรรมทรายวันไหลบางแสน พ.ศ. 2566 (ประเภท ฉ ศิลปะร่วมสมัย)

ขนาดพระทราย