ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ไว้แล้วนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๔ วรรคสอง กำหนดว่าให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้าฟังการประชุมด้วย ดังนั้น

จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี ตามวัน และเวลาดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน