ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

                           อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 44 ในแต่ละปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ์  มาตรา 46 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายใน เดือนเมษายนของทุกปี และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567     มีรายละเอียดดังนี้


 

                           จึงประกาศให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลแสนสุข ตำบลเหมือง ที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. 6) แล้ว หากเห็นว่าการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้น ไม่ถูกต้องให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีแล้วแต่กรณี และชำระภาษี ณ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567