ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์