สวัสดีค่ะ วันนี้ทางศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข มีสื่อความรู้สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ดูแล ได้รู้จักโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุและแนวทางการรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู ในหัวข้อ " โรค . . อัลไซเมอร์ "

ปัจจุปันสังคมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นสมรรถภาพทั้งกายและใจเริ่มเสื่อมถอยลงเรื่อยๆรวมถึงการเสื่อมของสมอง ทำให้มีความบกพร่องในด้านการรู้คิด ได้แก่ ความจำ การตัดสินใจ การวางแผน การรับรู้ รวมไปถึงความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันและการเข้าสังคม ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจาก "โรคอัลไซเมอร์ "

มารู้จัก โรคอัลไซเมอร์ .. กันนค่ะ และแนวทางการป้องกัน ฟื้นฟูโรคกับกายภาพบำบัด

สื่อความรู้จัดทำโดย กภ.ชลธิชา มูลอ้าย นักกายภาพบำบัด งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ