ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลได้ร่วมรับฟังการบรรยายโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

เรียนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองแสนสุข

ในขณะนี้ทางเทศบาลได้ทำการศึกษาความเหมาะสมเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในบริเวณแหลมแท่น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเดินทางทางน้ำและการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลได้ร่วมรับฟังการบรรยายโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 หรือปฐมนิเทศโครงการ โดยจะมีการประชุมเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 50 ท่าน

ในวันที่ 6 และ 7 กรกฎคม 2564
- ช่วงเช้า เวลา 09.00-11.30 น.
- ช่วงบ่าย เวลา 13.30-16.00 น.
ทางเทศบาลจึงขอเชิญชวนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้