ขอความร่วมมือประชาชนทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอความร่วมมือประชาชนทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองแสนสุข โดยการสแกนผ่าน QR Code เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น