ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 2


ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2566  เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุข

                      (รายละเอียดปรากฏอยู่เอกสารแนบด้านล่าง)


**สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2564 ในวันเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (โปรดแต่งกายสุภาพ)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบท้าย