ด่วน‼ ราชกิจจาฯ ประกาศ ไม่สวมแมสก์ มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ด่วน‼ ราชกิจจาฯ ประกาศ ไม่สวมแมสก์ มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิด กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ระบุอัตราโทษไม่สวมหน้ากากปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท

นอกจากนี้ ยังสั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 แพร่ออกไป ระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

เกณฑ์การเปรียบเทียบปรับ กรณีไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตั้งแต่ 8 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป
ครั้งแรก : ปรับไม่เกิน 1,000.-
ครั้งที่ 2 : ปรับ 1,001-10,000.~
ครั้งที่ 3 : ปรับ 10,001-20,000.-

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 7 มิ.ย. 64 มีผล 8 มิ.ย. 64