ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ กลุ่มเปราะบาง ป้องกันโรคโควิด - 19

ขอเชิญชวนประชาชน #กลุ่มเปราะบาง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนฯ

**ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

**ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง ประกอบด้วย
- โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
- โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง
- โรคไตเรื้อรัง
- โรคหลอดเลือดสมอง
- โรคมะเร็ง
- โรคเบาหวาน
- โรคอ้วน (ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป)

#ช่องทางการลงทะเบียน ฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเปราะบาง

** ประธานชุมชน
** กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 038-193-514 (ในวันและเวลาราชการ)

#สำหรับประชาชนทั่วไป
**ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น "หมอพร้อม" ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564