ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

บัตรสีม่วง เลือกนายกเทศมนตรี กา(x)ได้ หมายเลขเดียว

บัตรสีชมพู เลือกสมาชิกสภาเทศบาล กา(x)ได้ ไม่เกินหกหมายเลข

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส