ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) เข้าร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี 2564