ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (สีชมพู) และนายกเทศมนตรี (สีม่วง)

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (สีชมพู) และนายกเทศมนตรี (สีม่วง)

#เลือกตั้ง

#เลอกตั้งเทศบาล

#พัฒนาประชาธิไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น