ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง??นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

สีม่วง เลือกนายกเทศมนตรี เลือกได้ หมายเลขเดียว

สีชมพู เลือกสมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ ไม่เกินหกหมายเลข