ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
สมัครได้ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข

หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ประกอบด้วย
1. บัตรประจําตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์
4. ค่าธรรมเนียมการรับสมัครนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จํานวน 8,000 บาท
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จํานวน 12 รูป
6. หลักฐานการศึกษา พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี 2561 ปีภาษี 2562 และปีภาษี 2563 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2)
8. หลักฐานอื่น ๆ ที่จําเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ เป็นต้น

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย กําหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามที่กําหนด

หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ประกอบด้วย
1. บัตรประจําตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทาง ราชการที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์
4. ค่าธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข จํานวน 3,000 บาท
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จํานวน 12 รูป
6. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี 2561 ปีภาษี 2562 และปีภาษี 2563 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2)
7. หลักฐานอื่นๆ ที่จําเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ เป็นต้น

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกําหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามที่กําหนด

ทั้งนี้จะสมัครรับเลือกตั้งได้ เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข เบอร์โทรศัพท์ 038-193520-1