การยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

การยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด....
บุคคลที่ต้องขอเอกสารรับรองความจำเป็นเดินทางข้ามจังหวัด

กรณีประชาชนทั่วไปประชาชนผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไป

อาศัยอยู่ในชลบุรี
แสดง “เอกสารรับรองความจําเป็น” โดยยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่

อาศัยอยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ยื่นคําขอ “เอกสารรับรองความจําเป็น” ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ของตนเพื่อใช้ในการเดินทางทั้งไปและกลับ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เอกสารที่ใช้
1.บัตรประจำตัวประชาชน *****พร้อมสำเนาบัตร*****
2.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :https://www.muangchon.go.th/act/12.html) หรือติดต่อขอรับที่เทศบาลฯ
3.สำเนาทะเบียนรถที่ใช้ในการเดินทาง
4..เอกสารอื่น ๆ ประกอบเหตุผลความจำเป็น เช่น ใบนัดแพทย์

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขยื่นเอกสารได้ที่
เทศบาลเมืองแสนสุข ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

กรณีพนักงานบริษัทห้างร้านโรงงาน
สามารถให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้างร้าน หรือเจ้าของโรงงานเป็นผู้รับรองเอกสาร

กรณีส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ
หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง

กรณีเดินทางเข้าออกทุกวัน
ต้องขอเอกสารรับรองความจำเป็นทุกครั้ง ครั้งละไม่เกิน 14 วัน ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและมีหลักฐานชัดเจนในการชี้แจง

หมายเหตุ :
- ทั้งนี้ท่านที่มีเหตุความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ยกเว้นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักปลัดเทศบาล โทร.038-193520-1