เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดจุดให้บริการยื่นเอกสาร ขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

การยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด.... บุคคลที่ต้องขอเอกสารรับรองความจำเป็นเดินทางข้ามจังหวัด


กรณีประชาชนทั่วไป

1.ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด

2.ประชาชน (นอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด) ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ขาออก ต้องขอเอกสารรับรองความจำเป็น


เอกสารที่ใช้...

1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตร

2.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :https://www.muangchon.go.th/act/12.html) หรือติดต่อขอรับที่เทศบาลฯ

3.สำเนาทะเบียนรถที่ใช้ในการเดินทาง

4..เอกสารอื่น ๆ ประกอบเหตุผลความจำเป็น เช่น ใบนัดแพทย์

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขยื่นเอกสารได้ที่... เทศบาลเมืองแสนสุข วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

นอกเหนือเวลาดังกล่าว ติดต่อที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ตลอด 24 ชม.

**ประชาชนนอกเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข สามารถยื่นเอกสารได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ สนง.เทศบาล อบต. หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ของท่าน**


กรณีพนักงานบริษัท ห้างร้าน โรงงาน

สามารถให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้างร้าน หรือเจ้าของโรงงานเป็นผู้รับรองเอกสาร

กรณีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง

หมายเหตุ :

- กรณีชาวต่างชาติ ติดต่อที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีเพื่อขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทาง

- ทั้งนี้ท่านที่มีเหตุความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ยกเว้นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง