ประชาสัมพันธ์ ชายหาดบางแสนเปิดให้ประชาชนมาพักผ่อนได้ ภายใต้สถานการณ์โควิทรอบ2

1.งดบริโภค อาหาร และเครื่องดื่ม ทุกชนิด 

2. รักษาระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร ระหว่างกัน 

3. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

4.งดทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มทุกประเภท 

5.หยุดประกอบกิจการค้าขายทุกประเภทบนพื้นที่ชายหาดบางแสน 

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป.... 


ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 1/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในเขตท้องที่ชลบุรี ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ในภาคผนวก ข ข้อ 3.3 สำหรับสวนสาธารณะ ชายหาด ชายทะเล สถานที่ออกกำลังกาย สนามเด็กเล็ก สนามกีฬาต่าง ๆ โรงยิม สนามแข่งขันทุกประเภท หรือสถานที่มีประชาชนมารวมตัวเพื่อเล่นกีฬา ดังนี้ 

1. งดจำหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิดในสวนสาธารณะและสนามกีฬา ชายหาด ชายทะเล 

2. ให้ควบคุมผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าไปในพื้นที่มิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรม หรืออยู่ในพื้นที่สั้นลงเท่าที่จำเป็น 

3. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าใช้พื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

4. ให้เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกาย พื้นที่ผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

5. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

6. ให้เว้นระยะการทำกิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร 

7. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ตามขีดความสามารถ 

8. ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมหรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น การแสดง งดการรวมกลุ่มเพื่อสังสรรค์ หรือนันทนาการ 

9. อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ตามความเหมาะสมและจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ ทั้งนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง... 


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 038-193512