แผนปฏิบัติการป้องกันและการปรับตัวในสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่สาธิตเทศบาลเมืองแสนสุข 2563

เทศบาลเมืองแสนสุขได้ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมและคำนวณในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ที่อาศัยแหล่งข้อมูลจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตการปกครองของเมือง ในโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง  พบว่า เทศบาลเมืองแสนสุขปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดในเมือง มีค่าเท่ากับ 251,307.01 tonCO2eq จึงร่วมกันพิจารณาหาแนวทางลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการ รับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เอกสารแนบ

แผนดำเนินงาน CCA แสนสุข 2563