แจ้งผู้ประกอบการนวดแผนไทยมายื่นคำร้องต่อบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2564

กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข แจ้งผู้ประกอบการนวดแผนไทยมายื่นคำร้องต่อบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2564 ได้ที่กองคลัง ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข