เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ประชาชนผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม link ด้านล่างนี้ และท่านสามารถยื่นคำร้องได้ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ

เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง

แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางบ